Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 15. dubna a to v těchto jednotlivých fázích:

I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 1. 5. 2019
II. fáze: Sběr přihlášek – od 2. 5. – 3. 5. 2019
III. fáze: Přijímací řízení – od 4. 5. – 31. 5. 2019.
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. 8. 2019. 
Povinný rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Město pro zápisy do MŠ využije elektronickou aplikaci na mszapis.plzen-edu.eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ. Pro zápis do MŠ je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ.

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

Kontaktní místa jsou zřízena pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k Internetu nebo tiskárně.

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor správy majetku
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190

Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 12, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 5, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650

Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
Prvomájová 100, 330 31 Plzeň-Křimice, Bc. Lenka Stulíková, tel.: 378 036 803

Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825

Úřad městského obvodu Plzeň 10,
K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota, paní Blanka Strejcová, tel.: 378 036 896 (v době nepřítomnosti Mgr. Oldřich Vorálek, tel.: 378 036 893)

Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo na jejich webových stránkách.

 

 

Poslední aktualizace: 14. 3. 2019, Petr Bejm