Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Oblast státní památkové péče

Žádost k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí a k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je na památkově chráněném území – v památkové rezervaci, zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor památkové péče
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 062, 378 033 063, 378 033 064

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: <p>Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch hodin&aacute;ch ve středu do 19.00 hodin je nutn&eacute; předchoz&iacute; objedn&aacute;n&iacute; na tel. 378 031 111 nebo př&iacute;mo na Odboru pam. p&eacute;če MMP. V &Uacute;t, Čt, P&aacute; po předchoz&iacute; telefonick&eacute; nebo e-mailov&eacute; domluvě.</p>

Co k tomu potřebujete:

Z podání (žádosti) musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

1. Fyzická osoba uvede v podání:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba:

 • jméno a příjmení
 • popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání
 • identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování

2. Právnická osoba uvede v podání:

 • svůj název nebo obchodní firmu
 • identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

 

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. (§ 37 odst. 1 a 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Vzhledem k charakteru a rozsahu zamýšlených stavebních prací musí žádost obsahovat technický popis zamýšlených prací nebo v příloze kompletní projektovou dokumentaci zamýšlené stavební akce, ve všech stupních zpracování.

V žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky, podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou žádosti o restaurování, vlastník kulturní památky uvede tyto údaje:

 • název a umístění památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu
 • popis současného stavu památky s uvedením závad
 • předpokládaný rozsah obnovy
 • investora obnovy (organizace nebo občan)
 • předpokládané celkové náklady
 • termín provedení obnovy
 • předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky

 

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky, podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat:

 • název
 • umístění
 • popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu
 • popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení
 • navrhovaný způsob restaurátorského zásahu
 • investora (organizace nebo občan)
 • předpokládané celkové náklady
 • termín provedení
 • předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

Žadatel o restaurování si může zpracování žádosti o restaurování zajistit u odborné organizace státní památkové péče – v daném případě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň. (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.)

Formuláře:

Formou DOC ke stažení na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování apod.
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany