Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSlovany usilují o to, aby křižovatka na Mikulášském náměstí byla bezpečnější

Slovany usilují o to, aby křižovatka na Mikulášském náměstí byla bezpečnější

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany si v loňském roce na základě dopravního průzkumu ověřil letitý problém: kapacita křižovatky na Mikulášském náměstí je nedostačující a stávající stav je třeba co nejdříve řešit.
Obvod proto v loňském roce uvolnil ze svého rozpočtu finance na vytvoření studie této oblasti. Ta byla zpracována společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. v několika variantách, které byly pečlivě projednány, a ze kterých byla poté jedna vybrána.

Vybranou variantu nechal obvod v současné době zpracovat do dokumentace k územnímu řízení. Ve druhé polovině roku by měla být zadána dokumentace ke stavebnímu řízení. Na přelomu let 2021/2022 by obvod chtěl žádat o stavební povolení a realizace stavby by tak byla reálná již v roce 2022.

„Jedná se o místo, které je dlouhodobě neřešené, avšak z hlediska dopravy problémové a velice frekventované. Realizací této stavby by se maximálně zvýšila bezpečnost pohybu v této lokalitě a dokončil by se projekt, který byl již 30 let pouhou vizí,“ sdělil místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

Stavba bude znamenat vysoké finanční nároky i nároky na koordinaci z důvodu její frekventovanosti a průjezdu páteřními spoji MHD,
a proto bude nutné jednat se správcem komunikace, což je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále s Magistrátem města Plzně a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. Navíc vzhledem k trvající pandemii je nejisté, jaká bude situace příští rok ohledně rozpočtu. „Naší prioritou je nyní hlavně připravit stavbu tak, aby se mohlo začít s realizací hned, jakmile budou potřebné finance k dispozici,“ doplnil místostarosta Jan Fluxa.
 
Veškeré kroky obvod úzce koordinuje s VODÁRNOU PLZEŇ, a.s., neboť pod vozovkou se téměř v celém úseku nacházejí významné vodohospodářské sítě, které bude potřeba vyměnit z důvodu jejich stáří – většina je sto let stará.

  Projekt stavby s názvem „Úprava křižovatky Mikulášská ulice – Mikulášské náměstí“ zahrnuje:
• území od nadjezdů v ulici U Trati až po vstup do Mikulášského hřbitova
• součástí schválené třetí varianty je zcela nová zastávka tramvaje ve směru na Slovany, zlepší se tak dopravní obslužnost místa
• vznikne zde nový odbočovací pruh, který vyřeší problematické odbočování doleva směrem na Mikulášské náměstí, 
  a to jak pro trolejbus, tak pro osobní dopravu
• celá křižovatka bude řízena světelnou signalizací včetně přechodu pro chodce
• pro cyklisty by zde měla vzniknout cyklostezka oddělená od chodníku pro pěší
• v celé délce podél hřbitovní zdi je navržena dosadba stromů pro vytvoření celistvé stromové aleje

   Z historie projektu v kostce:
-  v lednu 2020 nechal městský obvod Plzeň 2 - Slovany zpracovat dopravní průzkum a posoudit kapacitu křižovatky (počty chodců, 
   automobilů, cyklistů a spojů veřejné dopravy)
-  z tohoto průzkumu vyplynulo, že kapacita křižovatky je naprosto nedostačující, a že stávající stav je neúnosný
-  cca 220 vozidel za hodinu na levém odbočení z Mikulášské ulice od železničního nádraží upozornilo na to, že bude nutné zřídit 
   samostatný odbočovací pruh 
-  intenzita chodců (50 chodců za hodinu pouze na chodníku podél hřbitovní zdi) ukázala, že bude nutné věnovat se také 
   úpravě přechodů a lépe zde zabezpečit pohyb chodců
-  již v 90. letech minulého století se kvůli této křižovatce posouvala zeď Mikulášského hřbitova, ale bohužel k plánované 
   úpravě samotné komunikace nikdy nedošlo


Přílohy

situace - návrh(pdf, 1,07 MB)

Poslední aktualizace: 30. 4. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany