Městský obvod Plzeň 2

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů

 1. Úvodní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU (tzv. subjekty údajů) proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabývá v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO 00075370
DIČ CZ00075370
zastoupený Městským obvodem Plzeň 2
 
Kontakt:
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY (dále i jen UMO2)
Koterovská 83, 307 53 Plzeň
tel: 378 031 112
email: postaumo2@plzen.eu
Datová schránka (ID): egwbyju
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Martin Chval

 1. Pravidla a rozsah zpracování osobních údajů ve společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou u nás čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou:
 • vedení evidence občanů městského obvodu Plzeň 2;
 • výkon samostatné působnosti
 • výkon přenesené působnosti
 • administrace dotačních programů
Dbáme na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích úřadu.
Zpracováváme osobní údaje, které spadají do kategorií:
 • identifikační údaje;
 • adresní údaje;
 • popisné údaje;
 • údaje o třetích osobách (např. o zákonném zástupci v případě nezletilých osob).
V UMO2 nezpracováváme osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou údaje o etnickém původu, příslušnosti k politickým stranám, příslušnosti k církvi apod. Výjimku tvoří lékařské zprávy a posudky v rámci sociální práce a sociální ochrany subjektů údajů.
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Zpracování provádíme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu osobní údaje likvidujeme nebo anonymizujeme. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedržíme déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

 1. Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně v rámci UMO2. Při zpracování některých dat spolupracujeme též s externími zpracovateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro UMO2 provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:
 • provozovatel městské počítačové sítě;
Data nepředáváme do třetích zemí. V rámci sociální práce může nastat situace, kdy je subjektem údajů cizí státní příslušník a dochází k předání osobních údajů do příslušné třetí země. Tento proces je vždy v souladu s GDPR.

 1. Poučení o právech subjektů údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje v rámci UMO2. Úřad mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce (UMO2) bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl UMO2 na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby UMO2 omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud UMO2 zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen UMO2, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů UMO2 či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat v podatelně UMO2 – Koterovská 83, 307 53 Plzeň.
Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit zástupce UMO2 na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr