Městský obvod Plzeň 2

Žádosti o informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Oficiální název

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Důvod a způsob založení

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení
Podatelny
Telefonní seznam

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:
19-1921311/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

0075370

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ00075370

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Seznam hlavních dokumentů.

Rozpočet obvodu
Investice obvodu
Veřejné zakázky
Koncepční dokumenty Města Plzně

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Způsoby podání
Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. podaná do el. podatelny nemusí obsahovat elektronický či zaručený elektronický podpis.

10.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Správní řád
pokud speciální zákon nestanoví jinak
Způsoby podání

Formuláře dle z. 106:
pro tisk
Formuláře ostatní:
pro online podání

11.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy:
Právní předpisy města Plzně
Vybrané právní předpisy ČR

1.     Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

2.     Směrnice ÚMO P2 k poskytování informací podle informací č. 106/1999 Sb.

3.     Směrnice ÚMO P2 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Předpisy jsou k nahlédnutí na oddělení ST k.č. 101 ÚMO P2, Koterovská 83.

Městský obvod Plzeň 2 nevydává vyhlášky ani nařízení.

12.

Sazebník úhrad za poskytování informací.Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Žádná rozhodnutí vydaná dle §16a odst.7 Informačního zákona nebyla dosud vydána.

13.

Licenční smlouvy

Výhradní licence - žádné licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle §14a odstavec 4 zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění.

Vzory licenčních smluv nejsou stanoveny.

14.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr