Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Rada městského obvodu

Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je tvořena 7 radními. Rada je výkonným orgánem obvodu v oblasti samostatné působnosti. Rada městského obvodu při výkonu samostatné působnosti zejména:

- zabezpečuje hospodaření městského obvodu dle schváleného rozpočtu,
- schvaluje rozdělení a použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje,
- rozhoduje o koupi a prodeji movitého majetku, přesahuje-li cena jednotlivé části 20.000,- Kč,
- schvaluje organizační řád úřadu městského obvodu,
- zřizuje a ruší komise a odbory, jmenuje a odvolává členy komisí a jejího předsedu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů,
- rozhoduje o organizační struktuře úřadu městského obvodu,
- připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městského obvodu a zabezpečuje plnění jeho usnesení,
- projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty k činnosti orgánů obvodu,
- ukládá úkoly služebně Policie ČR - Slovany a Městské policii,
- ukládá pokuty dle § 47 - 51 zákona o obcích.

Členové Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Andrlík Roman - ČSSD
Ing. Aschenbrenner Lumír - ODS
PhDr. Fluxa Jan - TOP 09
Hrubý Martin - ODS
Mgr. Janouškovec Pavel - KDU-ČSL
Bc. Šlouf David, MBA - ODS
Trůková Eva - ODS

Poslední aktualizace: 13. 11. 2018, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany