Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací je možno podat ústně či písemně. Vyřizují se ty žádosti, které se vztahují k působnosti obvodu a ÚMO 2. Vyřízením žádosti je pověřen příslušný odbor ÚMO, je-li žádost směřována komisím Rady MO Plzeň 2 či výborům Zastupitelstva MO Plzeň 2, je žádost postoupena této komisi či výboru tajemníkem úřadu. Žádosti adresované Radě MO 2 nebo Zastupitelstvu MO 2 postupuje těmto orgánům odbor organizační a vnitřních věcí. Žádost je podána dnem, kdy ji ÚMO obdržel. V případě, že ze žádosti není zřejmé, kterému subjektu je směrována a kdo žádost podává (identifikace žadatele), je tato odložena, neboť není podáním ve smyslu zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může poskytovatel co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, poskytovatel mu ji poskytne.

Pokud lze informaci podat okamžitě ústně, pak ji poskytovatel podá (nesouhlasí-li žadatel s ústní odpovědí, vyzve jej poskytovatel, aby žádost podal písemně.) V každém jiném případě musí žádost o poskytnutí informace být podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti na ÚMO musí přijmout podatelna, každý odbor, kancelář starostky a sekretariát tajemníka. Odbory a kanceláře přijímají i žádosti, které jim rezortně nepřísluší vyřídit, neprodleně ji zaevidují a pak (nejpozději v následují pracovní den po dni přijetí žádosti) postoupí rezortně správnému odboru (kanceláři) k vyřízení.

Věcně k vyřízení žádosti příslušný odbor, kancelář starostky nebo sekretariát tajemníka (poskytovatel) žádost posoudí, a v případě, že :

 1. požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 2. je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 3. shledá-li ji úplnou a k vyřízení místně příslušnou, tak před vlastním zahájením vyhledání informace vypočte výši nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli a vyzve žadatele k úhradě této částky (na žádost žadatele mu poskytovatel předá podrobnou kalkulaci výše nákladů).

Úhrada nákladů je podmínkou k zahájení dalšího vyřizování žádosti tj. k vlastnímu vyhledání a poskytnutí informace. Úhradu nákladů provádí žadatel hotovostní platbou na ÚMO nebo převodem financí na účet a tuto skutečnost dokladuje poskytovateli kopií příjmového dokladu pokladny nebo ústřižku složenky nebo příkazu k převodu peněz; poskytovatel neprodleně ověří skutečnost žadatelem dokladované úhrady. Po úhradě nákladů žadatelem, vyhledá poskytovatel požadovanou informaci a poskytne ji žadateli ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, popřípadě od uhrazení nákladů žadatelem, pokud úhrada nebyla provedena při podání nebo upřesnění žádosti. Informace je poskytnuta formou písemnou nebo nahlédnutím do spisu (kdy lze za úplatu umožnit pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. O postupu při poskytování informace musí každý poskytovatel pořídit záznam, který se stává nedílnou součástí každé přijaté písemné žádosti. Součástí tohoto záznamu musí vždy být mimo jiné i:

 1. datum přijetí žádosti, jméno a příjmení a funkce poskytovatele informace; nebyl-li příjemce žádosti zároveň poskytovatelem informace pak i časový záznam postupování žádosti k poskytovateli informace – zde vedle jmen a funkcí všech osob v tomto postupování žádostí vedle datumu u všech osob musí být uveden i čas z důvodu krátkých lhůt pro postoupení žádosti ke správnému poskytovateli.
 2. jakým způsobem byla ověřena totožnost a právní způsobilost žadatele
 3. výsledek posouzení žádosti:
  1. v případě, že výsledkem posouzení žádosti je možnost podat informaci, pak i rozpis stanovení výše úhrady nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; kdy a jak byla podmínka úhrady nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím informace sdělena žadateli. Dále pak i kdy žadatel uhradil náklady (a jakým způsobem, včetně kopie dokladu o úhradě). A nakonec kdy a jakým způsobem byla žadateli informace poskytnuta (byla-li lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, pak i důvody pro něž se tak stalo).
  2. v případě, že výsledkem posouzení žádosti je možnost podat informaci, avšak žadatel odmítl uhradit náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informací, uvede poskytovatel kdy a jakým způsobem žadatel úhradu odmítl. Informace z tohoto důvodu nevyhledá ani neposkytne.
  3. v případě, že výsledkem posouzení žádosti je její odložení, uvede poskytovatel důvody.
  4. v případě, že výsledkem posouzení žádosti je odepření podání informace (třeba i z části), pak musí být přílohou záznamu rozhodnutí o nevyhovění žádosti. Pokud se žadatel odvolal proti tomuto rozhodnutí, tak je součástí zápisu a dále pak je součástí i rozhodnutí povinného subjektu o odvolání (i rozsudek soudu pokud odvolání přezkoumával soud).
 4. datum, kdy byl zápis vyhotoven a dále i jméno a příjmení a funkce poskytovatele (pracovníka odboru), který jej vyhotovil a jeho podpis.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami úřadu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být poskytovatelem o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Kalkulaci celkových nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli provede poskytovatel za pomoci sazebníku.

Každý odbor ÚMO musí mít pracovníka s uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti na výběr peněz v hotovosti od žadatelů, kterým má být poskytnuta informace. Pokud poskytovatel žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí s výjimkou těch případů, kdy žádost podle zákona odložil. Rozhodnutí musí obsahovat označení příslušného odboru, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis vedoucího odboru s uvedením jeho jména a příjmení. Nevydá-li poskytovatel rozhodnutí o nevyhovění žádosti (nebo jej žadateli nedoručí) ve lhůtě dané zákonem pro poskytnutí žádosti, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.

Poslední aktualizace: 31. 5. 2010, Petr Bejm