Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Žádosti o informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Oficiální název

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Důvod a způsob založení

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení
Telefonní seznam

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:
19-1921311/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

0075370

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ00075370

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Seznam hlavních dokumentů.

Rozpočet obvodu
Koncepční dokumenty MO P2
Koncepční dokumenty Města Plzně

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Způsoby podání
Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. podaná do el. podatelny nemusí obsahovat elektronický či zaručený elektronický podpis.

10.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Správní řád
pokud speciální zákon nestanoví jinak
Způsoby podání

11.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Správní řád
pokud speciální zákon nestanoví jinak
Způsoby podání

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Formuláře lze získat na všech odborech v pracovní době ÚMO P2.

Formuláře dle z. 106:
pro tisk
Formuláře ostatní:
pro online podání

13.

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy:
Právní předpisy města Plzně
Vybrané právní předpisy ČR

1.     Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

2.     Směrnice ÚMO P2 k poskytování informací podle informací č. 106/1999 Sb.

3.     Směrnice ÚMO P2 - pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

4.     Právní předpisy statutárního města Plzně.

Předpisy jsou k nahlédnutí na odboru KT k.č. 101 ÚMO P2, Koterovská 83.

Městský obvod Plzeň 2 nevydává vyhlášky ani nařízení.

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst.7 Informačního zákona nebyla dosud přijata.

16.

Licenční smlouvy

Výhradní licence - žádné licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle §14a odstavec 4 zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění.

Vzory licenčních smluv nejsou stanoveny.

17.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 15. 3. 2022, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany