Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Odbor ekonomický a poplatkový

Odbor ekonomický a poplatkový Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.10.2020.

Na úseku ekonomickém (samostatná působnost):

 1. tvorba rozpočtu dle zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR
 2. hospodaření dle schváleného rozpočtu na základě platných předpisů
 3. vedení přehledu o čerpání finančních prostředků dle závazných ukazatelů schváleného rozpočtu MO, spolupráce s jednotlivými správci rozpočtu
 4. sledování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků, včetně průběžných rozborů hospodaření pro vedoucí zaměstnance MO, signalizace nedostatků
 5. sledování fondů FRR a Sociálního fondu včetně jejich rozborů
 6. úhrada a převody prostředků ze SF
 7. úhrada a převody prostředků z FRR
 8. vedení účetnictví, podle směrnic MF ČR pro rozpočtové organizace a podle navazujících předpisů
 9. zpracování účetních sestav, včetně výkazů dle požadavků MMP
 10. měsíční závěrky všech bankovních účtů
 11. proúčtování závěrů inventarizace
 12. zpracování a předávání podkladů pro audit
 13. likvidace faktur dle zákona o účetnictví
 14. provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů
 15. kontroluje provádění finanční kontroly na MO P2 a zodpovídá za předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol dle zvláštních zákonů
 16. měsíční účtování cenin
 17. sledování směrnic vydaných na ÚMO Plzeň 2 - Slovany v oblasti ekonomické 
 18. sledování a aktualizace podpisových vzorů
 19. tvorba rozpočtu, sledování a jeho kontrola na jednotlivé mateřské školy 
 20. inventarizace majetku MŠ – inventář
 21. stanovisko k prázdninovému provozu a k uzavření MŠ
 22. zabezpečení dalších úkolů souvisejících s provozem mateřských škol
 23. provádí finanční kontrolu u příspěvkových organizací v působnosti MO P2 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 24. kontrola čerpání a vyúčtování účelových prostředků MŠ se státním rozpočtem
 25. při finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany kontrola vykázaného zlepšeného hospodářského výsledku MŠ a příprava jeho schválení, rozdělení do peněžních fondů příspěvkové organizace MŠ pro RMO a ZMO
 26. plní funkci zřizovatele příspěvkových organizací MŠ
 27. eviduje a vyřizuje žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

Na úseku výkonu státní správy:

 1. zabezpečuje povolování umístění herního prostoru, vydává správní rozhodnutí, kontroluje zaplacení správního poplatku za vydání povolení
 2. zabezpečuje kontrolu a vyúčtování veřejných sbírek, dle zák. č. 117/2001 Sb.
 3. zodpovídá za povolování tombol s herní jistinou do 100.000,- Kč (Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.)

 Na úseku poplatků:

 1. správa místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vyměření, vymáhání a evidence místních poplatků

a) správa poplatku ze psů, vyměřování, evidence a kontrola dle platné obecně závazné vyhlášky Statutárního města Plzně
b) správa poplatku za užívání veřejného prostranství - vyměřování, evidence a kontrola dle platné obecně závazné vyhlášky Statutárního města Plzně


Poslední aktualizace: 26. 4. 2021, Petr Bejm