Městský obvod Plzeň 2

Odbor organizační

Odbor organizační Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.10.2020.

Na úseku vnitřní správy:

 1. eviduje, spravuje a udržuje movitý majetek svěřený MO Plzeň 2 – Slovany a zabezpečuje po materiální a technické stránce chod kanceláří
 2. sestavuje a účelně hospodaří s prostředky rozpočtové kapitoly, provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 3.  zabezpečuje pokladnu a provoz podatelny
 4. zabezpečuje provoz vrátnice a úklid budovy ÚMO Plzeň 2 - Slovany
 5. zajišťuje spisovou službu a obsluhu telefonní ústředny
 6. zabezpečuje provoz úřední desky a vývěsních skříněk MO Plzeň 2 - Slovany
 7. zabezpečuje provoz, správu a údržbu vozidel autoparku ÚMO Plzeň 2 - Slovany
 8. kontroluje provozování autodopravy a její evidenci
 9. zajišťuje servis mobilních telefonů a telefonní ústředny
 10. zajišťuje krátkodobé pronájmy KD a zasedacích místností

Na úseku vnitřních věcí:

 1. zajišťuje volby do zákonodárných sborů a zastupitelstev města, obvodu, po stránce materiální, technické a organizační - organizuje místní referendum občanů a veřejná shromáždění občanů podle zvláštních předpisů
 2. vede evidenci voličů
 3. zabezpečuje úkoly při sčítání lidu, bytů a domů
 4. po stránce technické a organizační zabezpečuje jednání ZMO, RMO  
 5.  vydává a eviduje průkazy členům zastupitelstva
 6. zabezpečuje administrativní a organizační činnost komise pro projednávání přestupků, vede registr přestupců a zpracovává zprávy o pověsti
 7. projednává přestupky, které jsou dle zákona a Statutu města Plzně svěřeny obvodu, mimo přestupky, které na základě Organizačního řádu přísluší jinému odboru
 8. projednává přestupky podle § 66 d) z. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
 9. spolupracuje s příslušnými orgány na úseku veřejného pořádku, zabezpečuje týdenní součinnost MP a ÚMO, asistuje u akcí policie a Fin. úřadu, kde je třeba účast zástupce obce
 10. spolupracuje s MMP na úkolech obrany a ochrany dle platných předpisů
 11. při uplatňování práva shromažďovacího plní úkoly podle platných předpisů v rámci obvodu
 12. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle platných předpisů (vidimace a legalizace) 
 13. na úseku evidence obyvatel provádí hlášení pobytu občanů a jejich evidenci
 14. rozhoduje ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu
 15. zajišťuje označování ulic a ostatních veřejných prostranství 
 16. vede agendu komise bezpečnosti RMO P2 
 17. vede evidenci a zajišťuje vymáhání pohledávek od dlužníků ÚMO Plzeň 2 – Slovany
 18. zajišťuje právní poradenství pro ostatní odbory ÚMO Plzeň 2 – Slovany
 19. vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech Point) 
 20. plní úkoly v oblasti elektronizace veřejné správy v rámci úřadu (e-Governmentu)
 21. vede registr práv a povinností
 22. zajišťuje vydávání a dobíjení Plzeňských karet

Na úseku požární ochrany:

 1. zabezpečuje odbornou přípravu svých jednotek požární ochrany a požárních hlídek 
 2. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany 
 3. zřizuje ohlašovny požárů
 4. organizuje preventivně výchovnou činnost mezi občany a mládeží
 5. zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany
 6. pomáhá plnit úkoly na úseku požární služby civilní obrany, spolupracuje s orgány státní správy a sdružením občanů při zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany, vytváří předpoklady pro aktivní účast občanů na plnění úkolů podle předpisů o požární ochraně

Na úseku informatiky:
ve spolupráci se SITmP zabezpečuje:

 1. provoz, údržbu počítačové techniky a počítačové sítě
 2. vzdělávání uživatelů výpočetní techniky a dohled nad dodržováním příslušné směrnice
 3. provádění pravidelné analýzy využívání VT a zjišťování potřeb uživatelů
 4. řídí, organizuje, kontroluje všechny zaměstnance při užívání výpočetní techniky a počítačové sítě
 5. zajišťuje tvorbu a aktualizaci www stránek

Na úseku kultury a prezentace:

 1. organizačně a materiálně zajišťuje Dětský příměstský tábor
 2. organizačně zajišťuje kulturní a sportovní akce sloužící k prezentaci MO P2
 3. vede fotoarchiv
 4. vede kroniku MO Plzeň 2-Slovany
 5. vede evidenci válečných hrobů podle zákona č.122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a zajišťuje péči o válečné hroby a pietní místa

Poslední aktualizace: 28. 1. 2021, Bejm Petr