Městský obvod Plzeň 2

Odbor sociální

Odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.10.2020.

Na úseku sociálních věcí:

Zabezpečuje:

 1. péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a občany společensky nepřizpůsobivé 
 2. péči o osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
 3. pomoc občanům se zdravotním postižením
 4. potřeby občanů a provádí depistáž
 5. výkon funkce opatrovníka občanů omezených ve svéprávnosti
 6. občanské obřady:

- jubilejní svatby
- blahopřání k životním jubileím

 1. úkoly obce na úseku pohřebnictví, vyjma činností zabezpečovaných orgány celoměstskými prostřednictvím k tomu zřízené příspěvkové organizace města a vymáhá náklady pohřbu vypraveného obvodem podle zvláštního předpisu

Na úseku sociálně – právní ochrany dětí: 

 1. zajišťuje sociálně – právní ochranu dětí po dobu 24 hodin denně na území MO Plzeň 2-Slovany a na území MO Plzeň 8-Černice
 2. vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí při jednání před soudem I. a II. stupně
 3. vykonává funkci opatrovníka a poručníka osob nezletilých a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce
 4. vykonává funkci opatrovníka pro zvýšenou ochranu jmění nezletilých v případě stanovení soudem
 5. podává soudu zprávy o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově a výživě dětí, styku s rodičem
 6. vede evidenci obtížně vychovatelných dětí a spolupracuje při jejich výchově
 7. podává návrhy na okamžité umístění dětí do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů
 8. rozhoduje o výchovných opatřeních dle zvláštních předpisů
 9. vykonává dohled nad nezletilými, pokud byl stanoven
 10. navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení, popř. zbavení rodičovské zodpovědnosti
 11. navrhuje zrušení ústavní výchovy a výchovných opatření uložených soudem
 12. navštěvuje alespoň jednou za tři měsíce dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, dítě mladší 1 roku navštěvuje v ústavu jedenkrát měsíčně
 13. udržuje kontakt s rodinami dětí umístěných ve výchovných zařízeních, poskytuje rodičům účinnou pomoc při uspořádání výchovných a sociálních poměrů tak, aby byl umožněn návrat dítěte do rodiny
 14. pečuje o to, aby děti, které byly propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy, byly zařazeny do vhodné přípravy na povolání, měly zajištěno ubytování, spolupracuje s kurátorem pro dospělé
 15. poskytuje sociálně - právní ochranu dětem s opakovanými pobyty ve zdravotnických zařízeních a kojeneckých ústavech na žádost rodičů, spolupracuje s dětskými lékaři
 16. spolupracuje s Policií ČR při monitoringu domácího násilí tam, kde jsou jeho svědky děti
 17. doporučuje, popř. ukládá rozhodnutím, využití odborného poradenského zařízení
 18. udržuje častý kontakt s rodinami dětí umístěných do azylových zařízení, napomáhá jim při řešení jejich negativní sociální situace
 19. vykonává funkci kurátora pro děti a mládež
 20. účastní se přestupkového řízení proti mladistvým
 21. účastní se trestního stíhání proti mladistvým
 22. navštěvuje alespoň jedenkrát za tři měsíce dítě, které je ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody a dítě, o které pečuje ve věznici odsouzená žena
 23. plní úkoly městských programů prevence kriminality a drogové závislosti
 24. ve spolupráci s Odborem státní sociální péče MMP, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, dobročinnými a jinými organizacemi, napomáhá výchově občanů k partnerským vztahům a k rodinnému životu, poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči rodičům a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů
 25. zajišťuje návrat dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu


Další činnost odboru:

 1. vede agendu komise pro sociální věci a občanské obřady
 2. vymáhá dluh, který vznikl uložením pokuty v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí
 3. spolupracuje s odvětvovou komisí RMO Plzeň 2 - Slovany
 4. provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr