Městský obvod Plzeň 2

Odbor stavební a silničně správní

Odbor stavební a silničně správní Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.10.2020.

Na úseku stavebně správním (stavební úřad):

 1. vykonává působnost stavebního úřadu podle §13 odst.1) písm. d, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou činností, které si vyhradilo město podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města v platném znění, jejich výčet je uveden v příloze č. 6, článek 2 a těch činností, které si město jako obecní stavební úřad s rozšířenou působností vyhradí podle § 17 stavebního zákona
 2. vykonává působnost stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, v součinnosti se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění 
 3. vydává společné povolení ke zřízení studní pro fyzické osoby a domácnosti dle zákona     č. 254/2001 Sb. vodní zákon, v platném zněni
 4. vydává společné povolení jako speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací, pro místní komunikace IV. třídy a pro účelové komunikace
 5. vydává územní rozhodnutí, společné územní rozhodnutí a stavební povolení, územní souhlas, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, ohlášení stavebního záměru, stavební povolení, odsouhlasuje veřejnoprávní smlouvu, vydává vyjádření ve smyslu §154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 6. vyjadřuje se k podkladům územně – plánovací dokumentace (územní plán, regulační plány, včetně jejich doplňků a změn) před jejich vydáním městem a zajišťuje stanovisko městského obvodu
 7. shromažďuje územní rozhodnutí vydaná MMP – OSS, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, vč. příslušných projektů a jiných opatření, týkající se jednotlivých staveb, spolu s veškerými souvisejícími písemnostmi, provádí jejich soupis a předává je následně k archivaci stavebnímu archivu MMP
 8. provádí podklady pro zápis do statistiky a RUIAN (podklady pro zápis do katastru nemovitostí)
 9. provádí součinnost s orgány státu (Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Katastr nemovitostí, Inspektorát bezpečnosti práce, NIPI bezbariérové prostředí, Úřad práce, odbory Magistrátu města Plzně a Krajského úřadu Plzeňského kraje, Státní energetická inspekce, Digitální mapa města Plzně, Drážní úřad a veškerých správců sítí)

 

Na úseku dopravy (pověřený silniční správní úřad):

1.      vykonává působnost silničně správního úřadu podle  § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s výjimkou činností, které si vyhradilo město podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města v platném znění, jejich výčet je uveden v příloze č. 6, článek 9

a)      povoluje uzavírky a objížďky místních a účelových komunikací
b)      povoluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací, zejména
 
      - křížení
      - překopy
      - havárie
      - vyhrazená parkoviště
      - reklamy
      - stánky
 
c)      určuje šířku pomocných pozemků u místních komunikací
 
 1. dle zákonem svěřené působnosti vede správní řízení pro možnost odstranění odstavených vozidel a autovraků na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích
 2. vyjadřuje se k projektové dokumentaci k ustanovením zákona č.13/1997 Sb. ve smyslu §154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 3. provádí státní odborný dohled a plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních komunikacích při projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků v oblasti kontrolního vážení vozidel.
 4. předává podněty SVSMP ohledně technického stavu místních komunikací a dopravníhoznačení

Ostatní pracovní náplň:

 1. zodpovídá za zveřejňování informací a aktualizaci úřední desky ÚMO Plzeň 2 –Slovany pro potřeby odboru
 2. provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 3. vyřizuje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 4. spolupracuje s komisemi RMO Plzeň 2-Slovany a Městskou policií

Poslední aktualizace: 28. 1. 2021, Bejm Petr