Městský obvod Plzeň 2

Odbor majetku, investic a rozvoje

Odbor majetku, investic a rozvoje Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.11.2020.

Úsek majetku:

 1. zabezpečuje doplňování mapových podkladů a zodpovídá za úsek katastru nemovitostí
 2. zajišťuje pronájmy všech pozemků v majetku města Plzně v MO dle zmocnění Statutem města Plzně
 3. provádí správu majetku dle zákonů o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí, úprava vlastnických vztahů k půdě
 4. zajišťuje, koordinuje a kontroluje provádění inventarizace svěřeného nemovitého majetku
 5. vede evidenci smluv uzavřených MO a SVSmP týkajících se našeho obvodu
 6. administrativně zajišťuje činnost komise pro nakládání s majetkem
 7. spolupracuje s příslušnými odbory MMP a organizacemi zřízenými městem v oblasti majetkové
 8. zajišťuje údržbu dětských hřišť
 9. spravuje a udržuje nemovitý majetek svěřený MO Plzeň 2 – Slovany (dle Statutu města Plzně – příloha 3)
 10. prostřednictvím pronájmů provozuje podzemní garáže, kanceláře a zasedací místnosti v budově Radnice MO Plzeň 2 – Slovany a zasedací místnosti na Božkovském ostrově, kavárnu Homolka, sportovní areál Škoda sport park a relaxační areál Božkovský ostrov
 11. zabezpečuje údržbu hasičských zbrojnic
 12. zabezpečuje včasné provedení všech povinných revizí a servisních prohlídek, které vyplývají ze závazných předpisů nebo smluvních vztahů ve vztahu k nemovitému majetku
 13. pro zabezpečení evidence příjmů z pronájmů nemovitého majetku, pozemků a nebytových prostor v MŠ vede aplikaci Agendio
 14. tvorbu objednávek a likvidaci faktur vede v programu SAP
 15. sestavuje a účelně hospodaří s prostředky rozpočtové kapitoly, provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 16. spolupracuje s orgány města na tvorbě a vývoji koncepčních materiálů (strategický plán, ÚP, závazné územní studie) v oblasti veřejného prostoru a dopravy
 17. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajišťuje zveřejňování smluv pro potřeby odboru

Ostatní pracovní náplň:

 1. zodpovídá za zveřejňování informací a aktualizaci úřední desky ÚMO Plzeň 2 – Slovany pro potřeby odboru

  

Úsek investiční výstavby:

 1. připravuje, koordinuje a zajišťuje úkoly v souvislosti s investičními akcemi MO Plzeň 2 – Slovany
 2. zpracovává koncepci investiční výstavby v MO
 3. zajišťuje kompletní přípravu jednotlivých staveb od záměru až po dokončení stavby (kolaudaci)
 4. zastupuje MO při územním a stavebním řízení
 5. zpracovává objednávky, kontroluje a likviduje faktury v programu SAP
 6. koordinuje majetkoprávní vypořádání jednotlivých staveb
 7. převádí dokončené stavby do majetku jejich správců
 8. zpracovává roční a střednědobé plány jmenovitých investičních akcí MO
 9. vyhodnocuje plány investiční činnosti MO, provádí přípravu, kontrolu, řízení, přebírání a kolaudaci investičních staveb od schválení stavby v plánu investic až po kolaudaci
 10. připravuje podklady a organizuje výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a služeb, vede evidenci o veřejných zakázkách, v souladu s platnou legislativou
 11. zajišťuje legalizaci staveb a převody investičních staveb realizovaných obvodem do správy městského majetku
 12. spolupracuje s odborem stavebním a silničně správním v oblasti koordinace všech plánovaných stavebních prací v obvodu (zejména výkopových prací v komunikacích)
 13. připravuje podklady pro aktualizaci vyhlášky o dani z nemovitosti za MO
 14. vede evidenci investičních karet, archivuje materiály související s investiční výstavbou
 15. administrativně zajišťuje činnost komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost
 16. eviduje možnosti získání dotačních titulů v oblasti investiční výstavby MO

Úsek údržby a oprav MŠ:

 1. zajišťuje kompletní přípravu jednotlivých zakázek od požadavku až po převzetí dokončené zakázky (kolaudaci)
 2. sestavuje plán běžné údržby a investičních akcí na běžný rok
 3. provádí kontrolu a přebírání údržbových, opravných, popř. rekonstrukčních prací v objektech MŠ
 4. sleduje termíny revizí a zajišťuje jejich včasné provedení v souladu s platnými právními předpisy (plyn, elektro, hromosvod, požární rozvody, výtahy, komíny, klimatizace, měření a regulace)
 5. vede technickou dokumentaci o objektech MŠ a provedených opravách
 6. zpracovává roční plány oprav, popř. rekonstrukcí v objektech
 7. zpracovává roční a střednědobé plány investičních akcí v objektech

Další úkoly odboru:

 1. zajišťuje zpracování návrhů usnesení pro jednání RMO a ZMO
 2. zajišťuje zpracování návrhů usnesení odvětvové komise RMO
 3. spolupracuje s odbory ÚMO, zejména v oblasti prolínajících se úkolů či problémů
 4. spolupracuje s příslušnými odbory MMP a organizacemi zřízenými městem v oblasti investiční výstavby a mimorozpočtových zdrojů (účelové dotace)

Poslední aktualizace: 28. 1. 2021, Bejm Petr