Městský obvod Plzeň 2

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 133/2020 ze dne 13.10.2020.

Samostatná působnost:

 1. zajišťuje údržbu veřejné zeleně včetně péče o vzrostlé stromy vyjma městských lesů, chráněných území ve městě, krajinou zeleň a území ekologické stability na pozemcích ve vlastnictví města
 2. zajišťuje čištění všech místních komunikací a veřejných prostranství ve vlastnictví města Plzně, zajišťuje zimní údržbu místních komunikací dle operačního plánu zimní údržby
 3. organizuje výběrová řízení dle platných zákonů na úsecích, které odbor zajišťuje (výběr dodavatelů na zajištění čistoty veřejných prostranství, na pravidelnou péči o zeleň, na pravidelnou péči o dřeviny rostoucí mimo les a další)
 4. připravuje k podpisu návrhy smluv v oblasti úklidu veřejného prostranství a ploch městské a komunikační zeleně, odpadového hospodářství a investičních akcí zajišťovaných odborem ŽP
 5. zajišťuje čištění a údržbu vodních parkových ploch, pískovišť, uměleckých děl i ostatního městského majetku 
 6. zabezpečuje likvidaci nepovolených skládek a provádí opatření k prevenci vzniku skládek v součinnosti s MMP
 7. zajišťuje údržbu městského mobiliáře
 8. zpracovává podklady pro územní řízení v rámci investiční výstavby zajišťované odborem ŽP
 9. spolupracuje při zajišťování separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu – předávání a doporučení občanů (plasty, papír, sklo, bioodpad apod.)
 10. v případě potřeby zajišťuje přistavení velkokapacitních  kontejnerů na objemný odpad a na biologicky rozložitelný odpad
 11. zajišťuje instalaci odpadkových košů a zneškodňování odpadu předáním oprávněné  osobě u těch odpadkových košů, kde nezajišťuje svoz společnost Čistá Plzeň  s.r.o.
 12. spolupracuje se SVSmP při zásazích do dřevinných porostů, obnově ploch zeleně, stavebních  úpravách a terénních pracích na zelených plochách vyjmenovaných v metodice vydané městem
 13. projednává se SVSmP požadavky na prořezávky stromů v obvodu
 14. projednává se SVSmP návrhy na zřízení nebo likvidaci zelených ploch, rekonstrukci a modernizaci veřejné městské zeleně
 15. v případě, že nelze použít za znečištění životního prostředí jiný předpis, vede přestupkové řízení o přestupku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 16. provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 17. konzultuje a podílí se na sestavování plánu odpadového hospodářství, předává povinná hlášení o produkci komunálního odpadu, zařazuje odpady podle katalogu komunálních odpadů; u odpadů nespadajících pod integrovaný systém nakládání s komunálními odpady vede jejich   průběžnou evidenci způsobu nakládání s nimi, zajišťuje shromažďování tříděných odpadů a zabezpečuje je před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem, plní ostatní povinnosti v souladu s plánem odpadového hospodářství
 18. mateřské školy – u dodavatelů objednává údržbu zeleně na zahradách (sekání trávy, prořezávky keřů a stromů, vyhrabání listí)
 19. zajišťuje výměnu písku v pískovištích MŠ v souladu s platnými právními předpisy
 20. zajišťuje péči o zeleň a dřeviny rostoucí mimo les v zahradách mateřských škol, které byly svěřeny do správy městského obvodu Statutem města          
 21. zajišťuje v souladu se Statutem města u mateřských škol, které byly svěřeny do správy městskému obvodu, čistotu a úklid přilehlých cest a chodníčků, v případě spadu sněhu a náledí zajišťuje zimní údržbu u těchto přístupových komunikací
 22. organizuje a zajišťuje veřejnou službu ve smyslu zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 23. zajišťuje a organizuje obecně prospěšné práce, jedná se o  alternativní tresty ukládané soudem v souladu s § 336 odst. 2 trestního řádu

Přenesená působnost:

 1. plní úkoly obce, úkoly pověřeného obecního úřadu podle § 76 odst. 2 písmena d), úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písmena h) a úkoly orgánu ochrany přírody podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  v  platném znění, vyjma § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n)       a odst. 2 písm. k) tohoto zákona, pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
 2. plní úkoly obce podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 3. podílí se na kontrole dodržování mimořádných veterinárních opatření a schvalují místa pro svody zvířat a trhy k prodeji živočišných produktů a vydávají povolení k jejich konání za podmínek stanovených příslušnou veterinární správou
 4. plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 5. projednává přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, které jsou svěřeny obci, a dále projednává přestupky podle uvedeného zákona, nejde-li o projednání přestupku, s nímž je spojeno uložení zvláštního opatření
 6. vydávají a odebírají lovecké lístky podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 7. plní úkoly obecního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a povolují pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr povrchových vod
 8. vydávají a odebírají rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,  v platném znění
 9. řeší přestupky dle příslušných zákonů na úseku životního prostředí v působnosti obce, včetně přestupků dle § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 písmena f), g) zákona č.  251/2016,o některých přestupcích

 Odboru životního prostředí přísluší projednávání vyhlášek, souvisejících a týkajících se přímo problematiky životního prostředí.

Poslední aktualizace: 28. 1. 2021, Bejm Petr