Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 107/2018 ze dne 25.6.2018.

Na úseku vnitřní správy:

 1. eviduje, spravuje a udržuje movitý majetek svěřený MO Plzeň 2 – Slovany a zabezpečuje po materiální a technické stránce chod kanceláří
 2. sestavuje a účelně hospodaří s prostředky rozpočtové kapitoly, provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 3. zabezpečuje pokladnu a provoz podatelny
 4. zabezpečuje provoz vrátnice a úklid budovy ÚMO Plzeň 2 - Slovany
 5. zajišťuje spisovou službu a obsluhu telefonní ústředny
 6. zabezpečuje aktualizaci úřední desky a vývěsních skříněk MO Plzeň 2 - Slovany
 7. zabezpečuje provoz, správu a údržbu vozidel autoparku ÚMO Plzeň 2 - Slovany
 8. kontroluje provozování autodopravy a její evidenci
 9. zajišťuje evidenci vyhlášek a rozhodnutí zveřejňovaných na úřední desce odboru vnitřních věcí a zajišťuje řádné využívání úřední desky
 10. zajišťuje servis mobilních telefonů a telefonní ústředny

Na úseku vnitřních věcí:

 1. zajišťuje volby do zákonodárných sborů a zastupitelstev města, obvodu, po stránce materiální, technické a organizační - organizuje místní referendum občanů a veřejná shromáždění občanů podle zvláštních předpisů
 2. vede evidenci voličů
 3. zabezpečuje úkoly při sčítání lidu, bytů a domů
 4. po stránce technické a organizační zabezpečuje jednání ZMO, RMO 
 5. vydává a eviduje průkazy členům zastupitelstva
 6. zabezpečuje administrativní a organizační činnost komise pro projednávání přestupků, vede registr přestupců a zpracovává zprávy o pověsti
 7. projednává přestupky, které jsou dle zákona a Statutu města Plzně svěřeny obvodu, mimo přestupky, které na základě Organizačního řádu přísluší jinému odboru
 8. projednává přestupky podle § 66d) z. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
 9. prošetřuje oprávněnost stížností a peticí občanů v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí
 10. spolupracuje s příslušnými orgány na úseku veřejného pořádku, zabezpečuje týdenní součinnost MP a ÚMO, asistuje u akcí policie a Fin. úřadu, kde je třeba účast zástupce obce
 11. zabezpečuje úkoly obrany a ochrany dle platných předpisů
 12. při uplatňování práva shromažďovacího plní úkoly podle platných předpisů v rámci obvodu
 13. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle platných předpisů (vidimace a legalizace)
 14. na úseku evidence obyvatel provádí hlášení pobytu občanů a jejich evidenci
 15. rozhoduje ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu
 16. zajišťuje označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 17. vede agendu kontrolního výboru ZMO P2 a komise RMO P2 pro sport a mládež
 18. provádí aktualizaci územně identifikačního registru (ÚIR)
 19. vede evidenci a zajišťuje vymáhání pohledávek od dlužníků ÚMO Plzeň 2 – Slovany
 20. zajišťuje právní poradenství pro ostatní odbory ÚMO Plzeň 2 – Slovany
 21. vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech Point)
 22. plní úkoly v oblasti elektronizace veřejné správy v rámci úřadu (e-Governmentu)

Na úseku požární ochrany:

 1. zabezpečuje odbornou přípravu svých jednotek požární ochrany a požárních hlídek
 2. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
 3. zřizuje ohlašovny požárů
 4. organizuje preventivně výchovnou činnost mezi občany a mládeží
 5. zabezpečuje po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany
 6. pomáhá plnit úkoly na úseku požární služby civilní obrany, spolupracuje s orgány státní správy a sdružením občanů při zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany, vytváří předpoklady pro aktivní účast občanů na plnění úkolů podle předpisů o požární ochraně

Na úseku informatiky:
ve spolupráci se SITmP zabezpečuje:

 1. provoz, údržbu počítačové techniky a počítačové sítě
 2. vzdělávání uživatelů výpočetní techniky a dohled nad dodržováním příslušné směrnice
 3. provádění pravidelné analýzy využívání VT a zjišťování potřeb uživatelů
 4. řídí, organizuje, kontroluje všechny zaměstnance při užívání výpočetní techniky a počítačové sítě
 5. zajišťuje tvorbu a aktualizaci www stránek

Na úseku kultury a prezentace:

 1. zabezpečuje vytištění a distribuci Informačního zpravodaje
 2. zajišťuje smlouvy o reklamě
 3. organizačně a materiálně zajišťuje Dětský příměstský tábor
 4. organizačně zajišťuje kulturní a sportovní akce sloužící k prezentaci MO P2 

Poslední aktualizace: 16. 7. 2018, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany