Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Odbor stavebně správní a dopravy

Odbor stavebně správní a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zajišťuje činnosti vyplývající z usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany č. 107/2018 ze dne 25.6.2018.

Na úseku stavebně správním (stavební úřad):

 1. vykonává působnost stavebního úřadu s výjimkou činností, které si vyhradilo město a jejich výčet je uveden v příloze č. 6 Statutu města Plzně a těch činností, které si město jako stavební úřad vyhradí podle § 17 stavebního zákona 
 2. vydává povolení ke zřízení studní
 3. vydává stavební povolení ke zřízení kanalizačních a vodovodních přípojek
 4. vydává stavební povolení jako speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací, pro místní komunikace IV. třídy a pro účelové komunikace
 5. vydává územní souhlas
 6. vyjadřuje se k podkladům územně – plánovací dokumentace (územní plán, regulační plány, včetně jejich doplňků a změn) před jejich vydáním městem a zajišťuje stanovisko městského obvodu
 7. shromažďuje územní rozhodnutí vydaná MMP – OSS, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, vč. příslušných projektů a jiná opatření, týkající se staveb, spolu s veškerými souvisejícími písemnostmi a předává je následně k archivaci stavebnímu archivu MMP
 8. rozhoduje o přestupcích občanů a deliktech organizací
 9. vyhledává, provádí kontroly, vyřizuje podněty, spolupracuje s Městskou policií, přestupkovou komisí, odborem ŽP a dalšími složkami MO Plzeň 2 – Slovany na základě kontrolní činnosti dle stavebního zákona

Na úseku dopravy (pověřený silniční správní úřad):

1.      vykonává státní správu na místních komunikacích a dozor nad nimi dle zákona o pozemcích komunikacích v platném znění a prováděcí vyhlášky
 
a)      povoluje uzavírky a objížďky místních a účelových komunikací
b)      povoluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací, zejména
 
      - křížení
      - překopy
      - havárie
      - vyhrazená parkoviště
      - reklamy
      - stánky
 
c)      určuje šířku pomocných pozemků u místních komunikací
d)     povoluje zřízení sjezdů z nemovitostí
 
2.      zabezpečuje odstranění autovraků
3.      vykonává státní správu nad mosty (nadjezdy, po nichž jsou komunikace vedeny), lávkami a podchody a dozor nad nimi
4.      projednává a schvaluje organizaci individuální dopravy na území svého obvodu dle předpisů o pravidlech silničního provozu
5.      vyjadřuje se k projektové dokumentaci
6.      provádí státní odborný dozor a ukládá sankce dle zákona o pozemních komunikacích v rámci svěřených kompetencí
7.      navrhuje a provádí místní šetření k umístění zastávky MHD
8.      navrhuje v souladu s urbanistickými záměry a zásadami životního prostředí provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území obvodu
9.      předává podněty SVSmP ohledně technického stavu místních komunikací a dopravního značení

 

Ostatní pracovní náplň:

 1. zodpovídá za zveřejňování informací a aktualizaci úřední desky ÚMO Plzeň 2 – Slovany pro potřeby odboru
 2. provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

 

Poslední aktualizace: 16. 7. 2018, Petr Bejm


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany